Поискахме в Бюджет 2021 за Пловдив средства за по-модерна, зелена, достъпна и включваща хората община

08.02.2021

Община Пловдив да задели средства за преминаване към изцяло електронен вътрешен документооборот, за отпадане на изискването за удостоверения при приемане на заявления за административни услуги, за изграждане на велоалеи и система за умно паркиране в Централна градска част, а 1% от бюджета на общината да се насочи към проекти, одобрени след допитване до пловдивчани. Това са част от предложенията, които групата на Демократична България в Пловдивския общински съвет внесе за публичното обсъждане на проектобюджета на общината за 2021 г. 

Предложението за преминаване към изцяло електронен вътрешен документооборот е мотивирано с факта, че това ще улесни изцяло процесите, които сега са затруднени от изразходването на купища хартия и ще реши съществуващите проблеми с търсенето и обработка на документите и проследимостта по преписките. Прогнозната стойност на средствата, необходими за въвеждането на мярката, е 50 хил. лв.

Предложението за отпадане на изискванията за удостоверения при приемане на заявления за административни услуги е мотивирано с факта, че администрацията и сега е задължена да не изисква тези документи за обстоятелства, които могат да бъдат проверени по служебен път. Това ще спести на гражданите и бизнеса много време, а освен това за голяма част от удостоверенията вече няма технически пречки процесът да се улесни. Прогнозната стойност на мярката е 60 хил. лв.

Сред предложенията на “Демократична България” е и изработване на частични задания за актуализиране на ПУП за имотите в режим на комплексно застрояване в целия град. Целта е да се обособят зелени площи за широко обществено ползване в междублоковите пространства – проблем, който е особено актуален в Пловдив. 

Формацията предлага в общинския бюджет да се заложат и средства за изграждане на система за умно паркиране в Синя зона в Централна градска част. Предложението включва създаване на мобилно приложение за намиране на място за паркиране в реално време и сензорна система на общинските паркоместа в центъра. Прогнозната стойност е 230 хил. лв., а сред ефектите от мярката ще бъде и оптимизиране на цената за паркиране на база на търсенето.

Съветниците от “Демократична България” предлагат и да се да се предвидят 250 000 лв. за проектиране и изграждане на велоалеи, както и общо 80 хил. лв. за изготвяне на технически проекти за ремонт и реконструкция на подлези, с цел да се осигури лесен достъп за родители с детски колички, колоездачи и хора със затруднена подвижност. Друго предложение е 1% от бюджета на Пловдив за 2021 г. да бъде отделен за инвестиционни проекти и/или разходи, които се определят след допитване до пловдивчани. 

Предстоят още консултации по бюджета в Общински съвет и още необходими уточнения от Община Пловдив до неговото окончателно гласуване. След приключването на тези консултации, съветниците от Демократична България планират да формулират допълни предложения към внесените днес. Те ще имат отношение към мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух като въвеждането на нискоемисионни зони и подмяната на замърсяващите уреди за битово отопление както и към по-адекватната грижа за зелената система на Пловдив чрез реформа в ОП “Градини и паркове” и създаването на дирекция “Зелена система”.

Вижте пълните предложения, внесени днес: 

До Здравко Димитров – кмет на

Община Пловдив

Г-н Александър Държиков –

Председател на Общински съвет –

гр. Пловдив

От общинските съветници от ППГОС „Демократична България – Обединение“ в

Общински съвет -Пловдив

Предложение за включване на средства в Бюджет 2021г. на гр. Пловдив

Уважаеми господа,

Представяме Ви предложение за осигуряване на бюджетни средства чрез Бюджета на Община Пловдив в бюджетна година 2021г., както следва:

 1. Преминаване към изцяло електронен вътрешен документооборот

Прогнозна стойност: 50 000 лв.

Мотиви: всички документи в администрацията се създават в електронен вид, като разпечатването им с цел подписване и подпечатване изразходва хартия (която в последствие трябва да бъде складирана), премахва възможността за търсене и обработка на документите и създава проблеми с проследимостта по преписките. 

Необходими стъпки:

 1. Обучение на всички служители да използват системата за електронен документооборот, ако такова не е преминато
  1. Обновяване на вътрешните правила, така че да не допускат обмен на документи на хартиен носител
  1. Закупуване на квалифицирани електронни подписи на служителите
  1. Закупуване на скенери за реализиране на реда по чл. 30 от Закона за електронното управление

Нормативна база: Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, чл. 32, ал. 1 и ал. 2:


Чл. 32. (1) Административните органи са длъжни да използват система за електронен документооборот и да участват в електронен обмен на документи с други администрации.
(2) Не се допуска обмен на документи на хартиен носител, освен в случаите, когато това е определено със закон.

 • Отпадане на изискванията за удостоверения при приемане на заявления за административни услуги

Прогнозна стойност: 60 000 лв.

Мотиви: администрацията отдавна е нормативно задължена да не изисква удостоверения за обстоятелства, които могат да бъдат проверени по служебен път, но съществуваха технически пречки пред реализирането на тази политика. Към момента технически пречки не съществуват за голяма част от удостоверенията, като неизискването им ще спести на гражданите и бизнеса много време.

Необходими стъпки

 1. Извършване на анализ на предоставяните административни услуги и изискваните документи за тяхното предоставяне
  1. Регистрация в системата за служебен достъп до удостоверения https://regux.egov.bg/ 
  1. Настройване на достъпа и параметрите на системата за служебен достъп до удостоверения
  1. Обучение на служители за използване на системата за служебен достъп до удостоверения
  1. Закупуване на квалифицирани електронни подписи на служителите, използващи системата
  1. Промяна на вътрешните правила и привеждане в съответствие с изискванията на ЗЕУ, АПК и ЗОАРАКСД, когато системата за служебен достъп до удостоверения предоставя съответната информация
  1. Обновяване на интернет страницата, данните в административния регистър и други източници на информация за необходимите документи
  1. Информационна кампания

Нормативна база: 

 1. Закон за електронното управление, чл. 2, ал. 1:

Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.

 1. Административнопроцесуален кодекс, чл. 13а:

Чл. 13а.  Административните органи прилагат комплексно административно обслужване.

 1. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, чл. 5, ал. 2:

Чл. 5.  (2) Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

 • Не се предвиждат достатъчно капиталови разходи за изграждане на нови велоалеи (предвидени са 50 000 лв. и то само за проектиране) и за реконструкция на улици в Тютюневия град (предвидени са 40 000 лв.).

3.1. Предлагаме да се предвидят 250 000 лв. за проектиране и изграждане на велоалеи по бул. Христо Ботев (от бул. Цар Борис III Обединител до бул. Източен), по бул. Цар Борис III Обединител (завършване на велоалеята м/у Тунела и бул. Христо Ботев), ул. Победа в частта, попадаща на моста над р. Марица и по ул. Отец Паисий. 

Изграждането на тези велоалеи ще създаде удобни връзки му кварталите в града и работи за подобряване на качеството на въздуха и градската мобилност.

3.2. Предлагаме и 250 000 лв. за ремонт на улици в Тютюневия град. Състоянието там е плачевно от поне 5 години, безспорна е културно-историческата стойност на зоната, а обещанията на местната власт за ревиталирането й, досега са останали само на хартия.

4. Липсват средства за изготвяне на проекти за реконструкция на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Карловска“, вкл. обследване на възможността да се превърнат в пешеходни или споделени зони Предлагаме да се предвидят за проекти за всяка улица по 150 000 лв. – общо 300 000 лв.

5. Изработване на частични задания за актуализиране на ПУП за имоти в режим на комплексно застрояване в целия град, с цел да се обособят зелени площи за широко обществено ползване в междублоковите пространства по чл. 22, ал. 7 от ЗУТ.

Това е една от малкото възможности за реално увеличаване на зелените площи в града и за запазването на междублоковите пространства, така че да не се превърнат в паркинги, строежи и т.н.

Необходима сума: 143 000 лв.

6. Изготвяне на технически проекти за ремонт и реконструкция с цел лесен достъп за родители с детски колички, колоездачи и хора с трудна подвижност на подлезите на: 

– под бул. Цар Борис III Обединител м/у Капана и Стария град;

– под бул. “България” до колелото на Панаира

Необходима сума: 2×25 000 лв. = 50 000 лв. 

7. Ремонт и реконструкция на подови настилки, осветление и др. структурни елементи на подлезите на: 

– под бул. “Шести септември” по протежението на ул. “Райко Даскалов”

– под бул. “България” при СОУ “Пейо Яворов”

– под бул. “България” при хотел “Санкт Петербург”

Необходима сума: 3×10 000 лв. = 30 000 лв. 

8. Изграждане на система за умно паркиране в Синя зона в Централна градска част, включваща мобилно приложение за намиране на място за паркиране в реално време и сензорна система на общинските паркоместа  в централна градска част – 230 000 лв.  

Очаквани ефекти:
-Оптимизира търсенето на паркомясто от страна на шофьорите
-Оптимизира цената за паркиране на база на търсенето – ако в даден район няма достатъчно свободни места, цената може динамично да се покачва, съответно ако има много свободни места, тя да намалява.


9. Създаване на общински фонд за финансова устойчивост на общинското здравеопазване при здравни и пандемични кризи – 150 000 лв.

Очаквани резултати:
Възможност за бързо реагиране на общинската здравна система, при възникване на здравен риск за населението.

10. Увеличаване сумата за репродуктивно здраве  с 20 000 лв.


11.Ремонт на ул. Велбъжд от номер 1 до номер 18. Прогнозна стойност 500 000 лв. 

12. Отделяне на 1% от бюджета на Пловдив за инвестиционни проекти и/или разходи, които се определят след допитване до пловдивчани. 

С уважение:

Веселина Александрова

Веселка Христамян

Добромира Костова

Йордан Иванов