ДБ-Пловдив: Възразяваме срещу тесногръдите изменения в реда за паркиране

15.07.2022

ДО ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СТАНОВИЩЕ

От: Общинските съветници от ППГОС „Демократична България – Обединение“: Веселина Александрова, Веселка Христамян, Владимир Славенски и Добромира Костова

По Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ПАРКИРАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (ЗАГЛ. ИЗМ. – Р. № 350, ПР. № 19 ОТ 22.12.2020 Г.), публикувана за обществени консултации на сайта на Община Пловдив на 16.06.2022 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

С настоящото излагаме становището си по горепосочения проект за изменение и допълнение на нормативен акт.

Преди да изразим становището си по конкретни текстове от проекта, следва да отбележим, че предлаганите изменения са в няколко насоки, докато изложените мотиви засягат само някои от измененията. Липсата на мотиви в един проект на нормативен акт опорочава самият акт и същият ще е приет при нарушаване принципите на обоснованост, предвидимост и откритост. Така напълно без мотиви са измененията по § 5 и по § 9, касаещи съответно промяната на валидността на режим „Служебен абонамент“ и допълването на Приложение №1 с нови улици в обхвата на „Синя зона“.

По същество на предлаганите изменения и допълнения:

  1. § 3. Чл.15 – в ал. 2 текстът „Установяването на времето за безплатен престой на автомобил паркиран на място, обозначено със знак Д21-„Инвалид“ се извършва от служителите на ОП“Паркиране и репатриране“ чрез ръчно въвеждане в системата на часа на паркирания автомобил и поставяне на предното стъкло на талон с вписан в него начален час на престоя. Талонът е съгласно образец приложение №2 на настоящата Наредба.“ е без обосновка. Липсва яснота кое налага служители да въвеждат ръчно часа на паркиране и да поставят на таблото на колата въпросния талон по образец, който също се приема с тази наредба. При така поставените условия на хората с увреждания може да се наложи с часове да чакат обслужване от служител, а докато не се появи споменатият служител да въведе ръчно часа и да постави талон, те остават „заложници“ в колата си на волята на някой служител. Връщането на служителите на ОП „Паркиране и репатриране“ по улиците е крачка назад в започналата политика по преминаване към паркинг-автомати и SMS-система за таксуване. Недоумение буди и самият талон, който служителите ще слагат на таблото на колата – същият съдържа ред „Час на заскобяване“, което предполага, че по някакъв начин служителят на ОП „Паркиране и репатриране“ ще трябва да получи достъп до таблото на паркираното превозно средство, чийто собственик е превишил 3-те безплатни часа и въпреки това не е заплатил престой и не е дошъл да премести колата си. Липсва посочен механизъм как служителят ще достигне талона на таблото на заключено ППС, за да въведе час на заскобяване. Липсва и обяснение на причините за въвеждането на този ред в талон, който се слага на таблото, при положение че когато автомобил бива заскобе, за това се съставя протокол от служители на ОП „Паркиране и репатриране“, който съдържа дата и час на заскобяване и същият се връчва на водача на МПС при отстраняване на скобата.
  2. § 5. Чл.18 , ал.4 се изменя и придобива следната редакция:

(4) Паркиране в режим на – “Служебен абонамент” е валидно от 00.00 до 24.00 часа, от понеделник до неделя включително с изключение на обявените с нормативен акт официални национални празници.

Прави впечатление, че това изменение е вмъкнато в проекта, без нито едно изречение, което да мотивира промяната в часовете на валидност на „Служебния абонамент“. В действащия текст на чл. 18, ал. 4 валидността на този режим се припокрива с времето на действие на „Синя зона“, т.е. от 8:30 до 18:30 ч., от понеделник до събота, вкл., като събираната такса варира според зоната, в която се намира паркомястото в такъв режим. С изменението валидността на този режим става неограничена – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, а дължимите такси за на практика подареното паркомясто остават непроменени. За сравнение, в Столична община наредбата предвижда диференцирани тарифи според заявената валидност, като се предлагат няколко варианта, които всеки може да избере според нуждата на неговия вид дейност. Липсва каквато и да е обосновка за удължаване валидността на режима до перманентно резервирано паркомясто.

  1. § 6. Чл.19а се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 19а.На територията на Община Пловдив, изцяло електрическите превозни средства имат право да паркират безплатно до 3 часа в зоните за почасово платено паркиране (Синя зона и Зелена Зона), както и в зоната на “Спортен комплекс отдих и култура”,След изтичане на времето от 3 часа, електрическите превозни средства в зоните за почасово платено паркиране (Синя зона и Зелена Зона) и в зоната на “Спортен комплекс отдих и култура” престояват при режим на почасово платено паркиране съгласно правилата, установени в Наредбата. Установяването на времето за безплатен престой на електрическо превозно средство , паркирано на място в обхвата на „Синя зона „ община Пловдив се извършва от служителите на ОП“Паркиране и репатриране“ чрез ръчно въвеждане в системата на часа на паркирания автомобил и поставяне на предното стъкло на талон с вписан в него начален час на престоя. Талонът е съгласно образец приложение №3 на настоящата Наредба.

С така предложените промени се въвеждат изменения в 2 насоки:

  • Ограничаване правото на безплатно паркиране до 3 часа и
  • Въвеждане на нуждата това време да се засича от служител на ОП „Паркиране и репатриране“ с поставяне на нов вид талон на таблото на електромобила.

Обосновката за първото изменение изобщо не отчита обществения интерес, който се засяга чрез промяната, а отчита единствено, че дадено дружество реализира печалба „на гърба на общината“ и това е причината да се подготви изменението. Липсва обосновка за отражението на тези изменения върху всички заинтересовани страни – гражданите на Пловдив и собствениците на електромобили. Липсва анализ на ефекта от ограничаване на дадена префернция, която изначално е била въведена като стимул за жителите на Пловдив да се придвижват с електромобили. Категорично тесногръдо се използва Синята зона. Нейният смисъл не е да осигурява приходи на Общината, а е средство за провеждане на политики за регулиране на паркиране, екологични политики, стимулиране използването на друг вид транспорт, вместо личния и т.н. В тази връзка крайна цел на Община Пловдив следва да бъде да стигне дотам, че да не събира нито лев от Синя зона, тъй като на нейна територия паркират само електроавтомобили, които не замърсяват въздуха в града ни. Ето защо това изменение следва да бъде оттеглено.

Второто изменение е във връзка с въвеждането на ограничението от 3 часа и би следвало да отпадне заедно с отпадането на ограничението. Становището ни самостоятелно по него е същото като описаното в т.2 по-горе.

  1. § 9. Допълва Списък на булеварди, улици и площади с разрешено краткотрайно платено паркиране (Синя Зона) –Приложение №1 на чл.10,ал.3 от Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на община Пловдив със следните улици и булеварди:…..

Липсва какъвто и да е мотив за това допълнение. Липсата на мотиви в един проект на нормативен акт опорочава самият акт и същият ще е приет при нарушаване принципите на обоснованост, предвидимост и откритост.

С уважение: Веселина Александрова, Добромира Костова, Веселка Христамян, Владимир Славенски