Програма по сектори

Зелен и устойчив град

Създаване на зелена, чиста и здравословна градска среда за всички граждани
66

Зелен и устойчив град

Увеличаване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци, поставяне на компостери и контейнери за биоотпадъци.
Поставяне на нови 10 станции за мониторинг на въздух и предаване на информация в реално време в електронен портал и на интернет страницата на Община Пловдив.

Запазване на всички съществуващи паркове и градини и увеличаване с 30 % на зелените площи до края на 2023 г. Озеленяване на запустели и неподдържани имоти – общинска собственост.
Прекратяване на безразборното изсичане на дървета. Включване на гражданите в процеса на вземане на решения.

Изграждане на вертикално озеленяване и зелени покриви на общински административни, образователни и здравни сгради.
Качествена поддръжка на зелените площи и изграждане на системи за капково напояване и колектори за дъждовна вода в парковете.
Създаване на отдел „Зелена система“ и назначава на ландшафтни архитекти в районните кметства

Облагородяване и поддържане на зелените площи около р. Марица. Провеждане на широк обществен дебат за бъдещата визия на крайречните територии.

Окончателен отказ от вредния и скъп проект за „Втори гребен канал“ и лесопарка край р. Марица, които биха унищожили 650 дка зелени площи.

Възстановяване на водните атракции и алеите на Дановия хълм. Създаване на видеонаблюдение и ежедневно почистване на тепето.
Цялостен ремонт и постоянна поддръжка на алейната мрежа на Бунарджика.

Прекратяване на ръчното метене на улици и тротоари. Закупуване и използване на специализирана техника за почистване. Редовно и качествено измиване на уличната мрежа.

Повишаване на контрола и прекратяване на горенето на пластмаси и гуми

Провеждане на ефективна и хуманна кампания по кастрацията и ограничаване на популацията на бездомни котки и кучета.

Въвеждане на данъчни преференции за граждани, участващи в залесяване и поддържане на зелените площи
Предоставяне на достъп до общинска земя за градско земеделие.

Създаване на нови общински пазари за местните производители и постоянни места за фермерските пазари.

Програма по сектори